Arrangörsbidrag

Berättarfestivalen har inga egna ekonomiska medel att fördela till arrangörer, men det finns andra möjligheter att få ekonomiskt stöd till föreningar som vill genomföra arrangemang under festivalveckan. Kulturnämnden i Skellefteå kommun ger bidrag till enstaka arrangemang, bidraget är fritt för alla att söka.

Stöd ges till kulturverksamhet som enligt Skellefteå kommuns kulturplans mål och visioner förstärker och bidrar till ett rikt och mångsidigt kulturliv i hela kommunen. Kulturnämnden har fyra typer av bidrag: Startbidrag, årligt verksamhetsbidrag, bidrag till enstaka arrangemang och utvecklingsbidrag. Årsbidragens storlek beslutas i samband med Kulturnämndens årsbudget. Startbidrag, bidrag till enstaka arrangemang och utvecklingsbidrag ges fortlöpande av Kulturnämnden och/eller via kultursekreterarens delegation.

Bidrag till enstaka arrangemang
Om du planerar ett arrangemang under Berättarfesivalen så är det i första hand Bidrag till enstaka arrangemang som kan sökas. Syftet med bidraget är att stödja offentliga kulturarrangemang i Skellefteå kommun. Bidrag kan sökas av förening, organisation eller fria aktörer. Målsättningen är att stötta arrangemang inom så varierande konstformer som möjligt över hela kommunen.

Bidraget kan ges som bidrag eller förlustbidrag. Har arrangemanget intäkter, ges förlustbidrag. Ansökan ska innehålla budget för hela arrangemanget, det vill säga inte enbart del av desamma som till exempel ljud eller marknadsföring. Ansökan ska lämnas in i god tid före arrangemanget.

Avser ansökan bidrag under 22 000 kronor: enstaka arrangemang har ansökningstider, dessa och annan information finner du på Skellefteå kommuns hemsida. Inför Berättarfestivalen 2018 är sista återstående ansökningsdatum 12 mars. Avser ansökan bidrag över 22 000 kronor krävs beslut av kulturnämnden. Där kan beslutstiden variera. Se sammanträdesplan och räkna med beredningstid före sammanträdet. Komplett ifylld ansökan ger snabbare beslut.

Bidrag beviljas exempelvis till…
• Arvode/gage för artister, medverkande (dock ej medlemmar i arrangerande förening, organisation eller grupp)
• Resekostnader för artister och övriga medverkande (dock ej medlemmar i arrangerande förening, organisation eller grupp)
• Kostnader för ljud/ljus m m
• Kostnader för marknadsföring
• Externa lokalhyror

Bidrag beviljas exempelvis inte till..
• Stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
• Arrangemang med kommersiellt syfte
• Intern föreningsverksamhet
• Kulturverksamhet som utgör del av egen utbildning som till exempel workshops eller till forskning
• Produktion och utgivning av cd-skivor, litteratur, tidningar, tidskrifter och film
• Produktion och sändning av radio- och TV-program• Konstnärsmaterial/förbrukningsmaterial
• Administration
• StudieförbundBidrag till enstaka arrangemang utgår inte till förening som redan fått årligt verksamhetsbidrag för samma arrangemang

Kulturenhetens handläggare: telefon 0910-73 50 00.