Berättarfestivalen bygger på samverkan

Organisation
Berättarfestivalen är sedan 2009 ett samverkansprojekt mellan olika aktörer som vill ta vara på den starka berättartraditionen i regionen och utveckla berättandets roll i Berättarnas stad Skellefteå och Västerbotten. Initiativtagare till festivalen var Kultur Skellefteå, Skellefteå museum och Västerbottensteatern. Västerbottens museum kom också snart in som medarrangör. Den första festivalen genomfördes 2009.

Huvudarrangör är idag nyetablerade Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern. Festivalen är fortfarande ett stort samarbetsprojekt och samverkan sker med övriga ursprungliga huvudaktörer samt med en mängd lokala arrangörer.

Skellefteå kommun har gett Västerbottensteatern uppdraget att etablera och driva Nordiskt Berättarcentrum där Berättarfestivalen är en viktig del i verksamheten.  Etableringen genomförs även med projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd. Under de initiala åren fick Berättarfestivalen även stöd av Framtidens kultur, Västerbottens läns landsting, Nämnden för folkhälsa i Skellefteå och Norsjö kommun samt flera EU-finansierade berättarprojekt.

Västerbottensteatern, Kulturavdelningen Skellefteå kommun och Skellefteå museum står som arrangörer för många av programpunkterna, men till festivalprogrammet bidrar också många andra lokala aktörer som studieförbund, föreningar, skolor, caféer, folkhögskolor, bokhandel, bibliotek med flera. Skelleftebygdens berättarförening är en betydande aktör för programsamverkan.

Långsiktiga mål
Berättarfestivalen är en del i det långsiktiga arbetet på att utveckla och stärka berättandet i regionen. I detta har festivalen genom åren samverkat bl a med aktuella berättarprojekt i länet: Region Västerbottens Västerbotten – berättarnas län med delprojektet Kulturturism i berättarnas stad samt Västerbottensteaterns Europas ledande berättarteater. Projekten arbetade mot flera av de långsiktiga mål som formulerades när Berättarfestivalen initierades 2009: skapandet av nya samverkansformer, kännedom om begreppen Berättarnas län och Berättarnas stad, bidrag till ett rikare kultur- och turistliv etc. Ett viktigt långsiktigt mål för Berättarfestivalen är att bli en etablerad festival i länet, Sverige och Europa.

Vad är Berättarfestivalen?
Styrgruppen för Berättarfestivalen formulerade tidigt ett ”manifest” som säger vad Berättarfestivalen ska vara. Detta är ett levande dokument som kontinuerligt ska utvärderas och uppdateras. Inom kort kommer en uppdaterad version av detta manifest att utarbetas med utgångspunkt i de nya förutsättningar och möjligheter som Nordiskt Berättarcentrum ger.

Utgångspunkten är att berättandet, liksom all kultur, har ett egenvärde för att medverka till att skapa ett attraktivt, demokratiskt och mänskligt samhälle att leva i. Berättandet fyller en konkret funktion som bland annat scenkonst, kulturarvsbärare och pedagogiskt verktyg. 
Kulturen och berättandet är även en resurs för att skapa tillväxt med mätbara effekter, bland annat genom utveckling av kulturturism.

Berättarfestivalen har som sitt uppdrag att (utan inbördes prioritering):
•    fungera som ett skyltfönster för berättandet i Västerbotten, och i synnerhet Skellefteå, under en årligt återkommande festivalvecka
•    utgöra en arena där olika aktörer ges möjlighet att exponera berättande i olika former
•    ge plats åt en bred tolkning av begreppet berättande – konstnärligt, funktionellt, demografiskt, mångkulturellt etc. och med plats för både professionella och amatörer.
•    genom ovanstående initiera och inspirera till utveckling av berättandet i länet under hela året
•    skapa ett festivalprogram som både har bredd och spets samt med aktiviteter i hela Skellefteå kommun – detta ska betraktas som en grundläggande kvalitetsaspekt
•    ta konstnärligt avstamp i den regionala berättartraditionen men med öppenhet för nya former av berättande och andra kulturer
•    arbeta för en utveckling av festivalen för att bli en i Europa etablerad berättarfestival
•    utgöra en resurs för Berättarnas stad genom att erbjuda en produkt (festivalveckan) som är möjlig att kulturturistiskt paketera och marknadsföra
•    planeras och genomföras i samverkan mellan de fyra huvudintressenterna Kultur Skellefteå, Skellefteå museum, Västerbottens museum och Västerbottensteatern och med målet att bjuda in andra aktörer som medverkande och arrangörer av programpunkter
•    samarbeta med andra aktuella berättarprojekt och organisationer
•    arbeta för att hitta en långsiktigt hållbar festivalorganisation och -finansiering, med förankring hos de fyra huvudintressenterna samt eventuellt andra relevanta aktörer